BRUGERVILKÅR

gældende for Mariagerfjord Bonuskort (herefter ”Betingelserne”), der udbydes af:

Udbyder:
Hobro Handelsstandsforening
Postboks 28
DK-9500 Hobro
CVR-nr. 98170553
(herefter ”Foreningen”)

Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter ”Bruger”)

1. Medlemsbetingelser

1.1 Medlemskab af MARIAGERFJORD BONUSKORT er alene åbent for privatpersoner.

1.2 Udsteder af kortet er Foreningen, og de udstedte kort er Foreningens ejendom.

1.3 Der tillades kun ét kort pr. Bruger.

1.4 Ved accept af disse betingelser accepterer Bruger tillige, at Foreningen og loyalitetsløsningens administratorer registrerer data relateret til Brugers brug af rabatkortet og loyalitetsløsningen. Dette gøres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Foreningen og loyalitetsløsningens administratorer udveksler løbende data i forbindelse med driften af rabatkortet og loyalitetsløsningen under en indgået databehandleraftale.

2. Brugen af rabatkortet

2.1 Det er Brugerens ansvar at gøre opmærksom på sit rabatkort, hvor dette er nødvendigt for at opnå rabat ved fore-tagelse af køb. Rabat kan således ikke opnås efter, at betaling for købet er foretaget.

2.1.1.1 Betingelserne for opnåelse af rabat er de til enhver tid gældende betingelser. Foreningen tager således forbehold for at ændre disse Betingelser. De opdaterede betingelser kan til enhver tid ses på www.mariagerfjordkort.dk. Mi-ster du dit rabatkort, skal du have et nyt kort samt en ny pin-kode. En sådan kan udstedes ved henvendelse til Foreningen og koster kr. 50 inklusive moms.

3. Betingelser for opnåelse af rabat

3.1 Rabatkortet kan alene benyttes til at opnå rabatpoint på køb af produkter eller serviceydelser hos de virksomheder (herefter ”Butikker”), Foreningen samarbejder med på købstidspunktet.

3.2 Butikkerne fremgår af www.Mariagerfjordkort.dk, af vores App’s samt af vores eventuelle trykte materiale. Det er dog altid informationerne på www.Mariagerfjordkort.dk, der er gældende.

3.3 Rabatkortet udstedes kun til personer, der har tilmeldt sig Foreningens loyalitetsløsning.

3.4 Det er en betingelse for udlevering og anvendelse af rabatkortet, at tilmeldingen er korrekt udfyldt, at Betingelser-ne accepteret af Brugeren samt at dette er behørigt registreret hos Foreningen.

3.5 Rabatkortet er personligt.

3.6 Butikkerne kan til enhver tid, som betingelse for anvendelse af rabatkortet, kræve legitimation forevist ved beta-ling.

3.7 Rabatkortet er forsynet med en personlig pin-kode, som benyttes ved brug af rabat.

3.8 Registrering og dermed optjening af rabat med rabatkortet sker ved at kortet før betaling føres igennem dankort-terminalen i Butikken, hvor købet foretages. Optjent rabat tilskrives nærmeste hele hverdag efter transaktionsda-gen. Der kan indtræffe forsinkelser på op til 72 timer. Bemærk, at der ved betaling med rabat kræves individuel PIN kode.

3.9 Såfremt butikken ikke er i besiddelse af en betalingsterminal, kan kortet ikke benyttes, og der kan ikke optjenes rabat. Rabat kan ikke efterregistreres.

4. Ansvar for tab som følge af misbrug

4.1 Brugeren kan blive ansvarlig for tab som følge af andres uberettigede brug af rabatkortet. Det er tilsvarende Bru-gerens ansvar, såfremt der sker uberettiget anvendelse af optjent rabat, og Brugeren kan derfor ikke rette noget ansvar imod Foreningen i den anledning.

4.2 Rabatkortet skal opbevares forsvarligt. Brugeren skal jævnligt sikre, at kortet ikke er bortkommet.

4.3 Hvis rabatkortet bortkommer, skal det omgående meldes på telefon 20 29 78 38.

5. Ophør af Brugerens aftale om rabatkortet

5.1 Brugeren kan opsige sit rabatkort uden varsel. Dette gøres skriftligt til:
Hobro Handelsstandsforening, Postboks 28, DK-9500 Hobro

5.2 Foreningen kan ved meddelelse herom på Foreningens hjemmeside ophøre med at udbyde loyalitetsløsningen og rabatkort og dermed tillige aftalen med Brugeren om dennes rabatkort. Optjente rabatter er i givet fald gyldige i 6 måneder herefter.

5.3 I tilfælde af foreningens ophør uanset årsag, er optjente rabatter tabt for Brugeren.

5.4 Såfremt Brugeren gør sig skyldig i misbrug eller anden væsentlig misligholdelse af dennes aftale om rabatkortet, kan Foreningen uden varsel opsige denne.

5.5 Ved eventuelt ophør af en Brugers aftale om rabatkortet spærres der for brug af rabatkortet, og Foreningen kan forlange rabatkortet tilbageleveret. Rabatkortet bør altid tilbageleveres overklippet.

5.6 Foreningen kan altid ud fra en helhedsvurdering vælge at opsige Brugerens aftale om rabatkortet uden yderligere varsel, såfremt dette er rimeligt begrundet.

6. Omkostninger ved erhvervelse og brug af rabatkortet

6.1 Der er ingen omkostninger forbundet med erhvervelse, brug eller opsigelse af rabatkortet.

7. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb mv.

7.1 De i tilmeldingen givne oplysninger, tillige med eventuelle supplerende oplysninger indhentet i forbindelse med udstedelse af rabatkortet, opbevares af Foreningen, Sparxpres (en del af Spar Nord Bank A/S) (herefter ”SPX”) og Loyal Solutions A/S (herefter ”LS”), så længe aftalen består, samt i den periode herefter, som gældende lovgivning kræver. Disse oplysninger indeholder bl.a. navn, adresse, telefon, e-mail mv.

7.2 Oplysningerne anvendes af Foreningen, SPX og LS i forbindelse med drift af systemet, afregning med Butikkerne og tilsvarende, herunder eventuelle oplysninger krævet af offentlige myndigheder. Oplysningerne anvendes tillige til indsamling af individuel salgshistorik til brug i markedsføringsøjemed.

7.3 Oplysninger om anvendelse af rabat m.v. registreres og benyttes, når dette er hjemlet ved lov eller er nødvendigt til opfyldelse af denne aftale.

7.4 Transaktioner gennemført af Bruger opbevares i op til 5 år.

8. Reklamation og returnering mv.

8.1 Udover optjening og anvendelse af rabat er ethvert yderligere forhold i denne sammenhæng, herunder i relation til reklamationsret og returnering, alene et forhold mellem Butikken og Brugeren og er således Foreningen og loyali-tetsløsningens administratorer uvedkommende.

8.2 Ved eventuel returnering af varer, som er registreret på dit rabatkort, er du dog forpligtet til at oplyse dette, såle-des at Butikken kan tilbageføre rabatten.

9. Brug af rabat

9.1 Opsparet rabat kan alene anvendes i Butikkerne. Rabatten kan ikke udbetales som kontanter.

9.2 Eventuel opsparet rabat, der ikke er anvendt senest tre år fra deres optjening, tilfalder Foreningen.